Xofa Café & Bistro

Thật đặc biệt khi một brand cà phê mình ngưỡng mộ từ lâu đến gõ cửa và book mình chụp. Đây là ảnh chụp cho campaign giáng sinh của xofa từ trước tết